Gizlilik Politikası

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi Genç Sesler Projesi Websitesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Gizlilik Politikası 

Değerli Ziyaretçi, 

Bu bilgilendirme formu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin yürüttüğü Genç Sesler Projesi websitesi ziyaretçilerinin BİLGİ Çocuk Çalışmaları ile paylaştıkları kişisel verilerin BİLGİ Çocuk Çalışmaları tarafından işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve silinmesine ilişkin süreçler hakkında ilgili mevzuat kapsamında üyeler ve ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu metin, BİLGİ Çocuk Çalışmaları’nın spesifik durumlarda ziyaretçilerden alınan ek rızalar saklı kalmak kaydıyla, ziyaretçilerin bilgilerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesi dahil bu veri süreçlerinde bu metinde yer alan akışı benimser. Bu metni onaylayan yahut onaylamasa dahi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rıza gerektirmeyen durumlarda bu metin ile bilgilenen ziyaretçinin bu metinde yer alan kapsamda aşağıdaki sınırlar dahilinde, kişisel verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, yasal sürelerle sınırlı işlenmesine ve bu süre boyunca saklanmasına, sınıflandırılmasına, kanuni sınırlar dahilinde üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızası bulunmaktadır. 

Kişisel verilerinizi nasıl işliyoruz? 

BİLGİ Çocuk Çalışmaları, kişisel verilerinizi sizlerle bilgilendirme ve duyuru amaçlı olarak iletişimlerini sürdürebilmek, aylık bültenlerini gönderebilmek,Genç Sesler Projesi kapsamındaki etkinliklere katılım imkânı sağlamak, çeşitli başlıklar altında yapılan başvuru süreçlerini yürütmek, işbirlikleri imkanlarına ulaşmak amaçlarıyla kullanılabilecektir. BİLGİ Çocuk Çalışmaları, ziyaretçilerinin kişisel bilgilerinin üçüncü kişilere kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına/aktarılmasına neden olmaz. 

Projelerimizi ve etkinliklerimizi, site ziyaretçilerimize duyurmak istiyoruz. Bilgilerinizi, kişisel verilerinizin silinmesine ilişkin bizden talepte bulunmadığınız sürece, kendi altyapımızda saklıyoruz. Bu verilerle sizinle iletişime geçiyoruz. Kişisel verilerinizi hangi amaç ve şekilde işlersek işleyelim, ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uyarız. Her şartta verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaya çabalarız.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız: 

İlgili mevzuat gereği aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz; 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. İlgili kanunun tüm metnine bu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf 

Kişisel verilerinizle ilgili sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, [email protected]. adresine e-mail göndererek irtibata geçebilirsiniz. 

Haklarınızı kullanmak için yapacağınız başvuruda bulunması gereken bilgilere şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310- 6.htm